$USD
EURO
ALTIN

Emeklilik hakkında önemli açıklamalar 30 Ocak 2020

Emeklilik hakkında önemli açıklamalar

Nürnberg – Orhan Kurter

Nürnberg, Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Emirel Dede gazetemizin Orta-Frankonya temsilcisi Orhan Kurter’e Nürnberg’de 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3201 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dede, „19.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7186 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” ile 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”un bazı maddelerinin değiştirildiği belirtilerek değişikliklerin yürürlüğe girdiği 01.08.2019 tarihinden (dâhil) itibaren yapılacak başvurulara ilişkin yapılacak iş ve işlemleri“ şu şekilde açıkladı.

BORÇLANMA TUTARININ HESAPLANMASI

01.08.2019 (dâhil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda bir günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilecek kazancın yüzde % 45’i alınmak suretiyle belirlenecektir.

SİGORTALILIK STATÜSÜNÜN TESPİTİ

Borçlandırılan yurtdışı hizmet süreleri bundan böyle en son sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilecektir.

5510 sayılı kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yurt dışında çalışanların borçlanma işlemleri de talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.

Bu şu anlama gelmektedir. 2020 yılı için asgari borçlanma prim değeri 44,15 TL’dır ve bundan sonra yurtdışından yapılacak bütün borçlanmalar geçmişte ne tür sigortalı olduğuna bakılmaksızın 4/b yani Bağ-Kur kapsamında olacaktır.

19.07.2019 tarihli, 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunla, “3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da” yapılan düzenlemelerle:

BORÇLANMA PRİM ORANI 

Borçlanılan sürelerin kabul edileceği sigortalılık statüsü, borçlanmada sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti İle ilgili değişiklik yapılmıştır.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

19.07.2019 tarihli, 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunla, “3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da” yapılan düzenlemelerle:

  • Borçlanma prim oranı, • Borçlanılan sürelerin kabul edileceği sigortalılık statüsü • Borçlanmada sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

19.07.2019 tarihli, 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunla, “3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da” yapılan düzenlemelerle:

  • Borçlanma prim oranı • Borçlanılan sürelerin kabul edileceği sigortalılık statüsü, • Borçlanmada sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

KAPSAM

19.07.2019 tarihli, 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiştir.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÖZET OLARAK AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

Kanunun 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile: Kanunun 5.maddesinde yapılan değişiklik ile Bağ-Kur Emekli Sandığı ve SSK’ya borçlanma imkânı kaldırıldığından maddedeki “tabi olunan veya aylık alınan sosyal güvenlik kuruluşu” yerine Sosyal Güvenlik Kurumu şeklinde düzeltme yapılmıştır.

Kanunun 4. Maddesinde yapılan değişiklik ile: Borçlanma prim oranı %32’den %45’e çıkarılmıştır.

Kanunun 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile: Borçlandırılan yurtdışı hizmet süreleri artık 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilecek,

Ayrıca borçlanılan süreler; Türkiye’de sigortalılığı olanlar için sigortalılık başlangıç tarihinden, olmayanlar için ise borçlanma tutarlarını tamamen ödedikleri tarihten itibaren geriye götürülecektir.

Kanunun 9. Maddesinde yapılan değişiklik ile: Kısmi aylıklarını tam aylığı çevirmek isteyenlerin işlemlerini yapacak olan sosyal güvenlik kuruluşu belirlenmiştir.

Kanunun Geçici 5. Maddesinin kaldırılması: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi olanların borçlanmalarındaki derece, kademe ve gösterge ve katsayısı gibi usuller yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanuna eklenen Geçici 9. Madde ile: Maddenin yürürlük tarihinden önce borçlanma talebinde bulunup borçlarını yasal süresinde ödeyenlerin sigortalılık statülerinin ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının tespitinde önceki hükümler esas alınacaktır.

Yürürlük tarihi: Yukarıda belirtilen değişiklikler 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.