$USD
EURO
ALTIN

TÜRKİYE’DEN EMEKLİLİKTE ÖNEMLİ UYARI 13 Temmuz 2016

TÜRKİYE’DEN EMEKLİ AYLIĞI İÇİN ÇALIŞMAMA ŞARTINIZ DEVAM EMEKTE

Avrupalı Türkleri bugünlerde meşgul eden konuların başında ülkemizden aylık alır iken Avrupa’da çalışma imkanı var mı yok mu? Konuyla ilgili kanun ve genelgelerde bir değişiklik var mı? Konuyu dava yoluyla lehe sonuçlandırmak mümkün mü?, gibi çok sayıda soruya cevap aramaktalar. İşte bu hususu sizler için kaleme aldık.

3201 Sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanununu 1985 yılından bu tarafa uygulanmakta ve kanundaki aylık almak için çalışmama kuralı hiç değişmedi. Sadece kanun değişmediği halde sehven genelge ile kısa süreli bir mini joba izin verildi ve bu hususta kanunda olmayan bir hak genelge ile verilemez şeklindeki hukuk kuralı gereği hemen değiştirildi.

Aylık Almak İçin Çalışmamak Şart ve Denetim Mekanizması İşliyor

Aylık başvurularında bizzat müracaat etme şartı kaldırılmıştır. Gerekli belgeler, usulüne uygun doldurulup imzalandıktan sonra SGK Kurumunun ilgili ünitesine doğrudan başvuru yoluyla verilebileceği gibi, yurtiçi veya yurtdışından posta yolu ile de gönderilebilir.

Bu güne kadar yapılan uygulamalarda aylık başvurusunda bulunanların çalıştıkları işyerinden ayrıldıklarını, yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneğinin sona erdiğini gösterir belgeyi temin etmelerinde karşılaştıkları zorluklar dikkate alınarak, sadece yurtdışından başvuruda bulunacak olanlar için güncel tarihli hizmet belgesinin ibrazı istenmektedir.

Tahsis talep tarihinden önceki bir ay içinde düzenlenen hizmet belgeleri, güncel tarihli belge olarak kabul edilmektedir.

Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra aylık talebinde bulunanların ibraz edecekleri hizmet belgesinin ise güncel tarihli olmasında bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre, borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlar aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Kurumca, gerekli görülen zaman ve hallerde araştırılabilir. Söz konusu kimselerden altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri, örneği SGK Kurumunca hazırlanan 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte söz konusu altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde SGK Kurumuna vermek zorundadırlar.

SGK Kurumu, ayrıca 3201 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında bulunup bulunmadıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokolde belirtilen usul ve esaslar dahilinde her yıl alınacak kayıtlarla tespit eder.

Yıl içinde aylık bağlananların yoklama işlemleri, takip eden yıldan itibaren başlatılır.

Yoklama işlemleri sonucunda altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulundukları halde, yukarıda belirtilen belgeleri, belirtilen süre içinde Kuruma vermediği tespit edilenlerin aylıkları, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin intikaline kadar durdurulur.

Aylıkları durdurulanların Kuruma ibraz edecekleri belgelerden yada SGK Kurumunca yapılacak olan araştırma sonucunda, yurtdışında;

– Çalışmadıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almadıkları tespit edilenlerin aylıkları, durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere ödenir.

-Çalıştıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği aldıkları tespit edilenlerin aylıkları, ilgili Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kesilir. Yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi hükümlerine göre geri alınır.

Yurtdışı hizmetlerini borçlanarak aylık bağlananların, sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin tespitine ilişkin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan yoklama işlemleri ile ilgili hükümler saklıdır.

Emekli Aylığınız Ne Zaman Kesilir?

3201 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye’de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir.

Aylıkları kesilenlerden yurtiçinde veya yurtdışında çalışması sona erenlerin veya yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alanlardan bu ödenek ve yardımları sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylıkları tekrar ödenmeye başlanır.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Destek Primi Alınmaması Kimi Kapsıyor ve Yurtdışı ile ilgisi Var mı?

Ülkemizde BAG-KUR üzerinden emekli olup esnaflığa devam edenlerin aylıklarından kesilen % 15 destek primi kaldırılmıştır. İşveren emrinde çalışanların ve emekli olanların ücretlerinden kesilen %32 SGDP primi devam etmekte. Yurtdışında çalışmaya mesnet teşkil edecek şeklindeki SGDP kaldırıldı savı yanlıştır ve halen devam etmekte. Ayrıca yurtdışı borçlanma hukuku ile 5510 sayılı Yasa arasında paralellik kurmak zorlama bir düşüncedir.

2014-22 Nolu SGK Genelgesi Kimleri Kapsar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 2014 yılında yürürlüğe koyduğu 2014-22 nolu Genelge

hükümleri sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kısmi ya da müstakil malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar hariç olmak üzere, sadece ülkemizdeki hizmetlere istinaden 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine ya da 2008/Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağladıktan sonra sözleşmeli bir ülkede çalıştıkları gerekçesiyle aylıkları kesilenler hakkında uygulanacak olup, bu yönde bir tespit veya müracaat olması halinde aylıkların ödenmesine, aylığın kesildiği tarih itibariyle başlanacaktır.” denilmiştir. Özetle yaşlılık aylığı koşulumu yerine getirir iken 3201 Sayılı Kanuna göre bir günlük dahi borçlanma işlemi yapmadan aylık hakkı doğup aylığı bağlatanlarla ilgilidir. Yurtdışı borçlanma yapanlarla yakından uzaktan ilgisi yoktur.

Dava Yoluyla Çözüm Var mı?

Her vatandaşın pek tabi ki dava açma hakkı vardır. Ancak dava açmada hukuki dayanak ve emsal kararlar olması gerekir. 1985 yılından bu tarafa İş mahkemeleri veya Yargıtay’da lehe çıkmış bir karar var mı? HAYIR. Hukuki dayanağa baktığımızda kanunda bir değişiklik olmuş mu? Bu sorunun cevabı da hayır. İfade edilen şu. Davayı açalım bir yıl sonra sonuca bakarız.Emsal kararı olmayan ve hukuki gerekçesi belirtilmeyen bir hususta sonuç alınacağını ifade edebilmek Avrupalı Türkün umudunu ve imkanını kötüye kullanmaktır.

Çözüm Arayışı Var mı?

65 . Hükümetin TBMM’ den geçirdiği Hükümet Programında ”Yurtdışı borçlanma yoluyla emekli olanların yarı zamanlı çalışmalarına ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri incelenerek izin verilecektir” denilmiştir. Bu yasanın bir an önce çıkması Avrupalı Türk’ün sorununa çözüm olacaktır. Bu noktada tüm STK’lara görev düşmektedir.

Hasan KARAHALİLOĞLU